میانگین ,تعهد ,دبیران ,رضایت ,نمونه ,تفاوت ,تعهد سازمانی ,دبیران دبیرستان ,رضایت شغلی ,تعهد سازماني ,جامعه آماري

بررسی و مقایسه ی میانگین متغیرهای هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی                   در دبیران دبیرستان های شهر یزد بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی

چکیده

در دبیران دبیرستان ها بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی بوده است. روش تحقيق، توصيفي، زمینه یابی بود و جامعه آماري شامل كليه دبیران دبیرستان های شهر یزد می باشند که در دبیرستانهای این شهر مشغول به خدمت بودند. مجموع دبیران دبیرستانها شامل  772  نفر بود. نمونه مشتمل بر 260 نفر از جامعه آماري بود كه از طريق روش نمونه گيري تصادفي خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوري اطلاعات شامل سه پرسشنامه ی استاندارد هوش هیجانی، تعهد سازماني و رضایت شغلی است. روايي پرسشنامه‌هاي مذكور به تأييد خبرگان و متخصصان اين حوزه رسيده است. براي تحليل داده‌ها از آزمون تحليل واريانس يكراهه و آزمون t مستقل جهت مقايسه و بررسي تفاوت‌ها استفاده شده و نتايج بدست آمده حاکی از این مطلب بود که  تنها متغیر تأثیر گذار در معنادار بودن تفاوت بین میانگین های گروه های مختلف نمونه جنسیت بود، به این صورت که زنان دارای میانگین هوش هیجانی، رضایت شعلی و تعهد سازمانی بالاتری نسبت به مردان بودند و این اختلاف و تفاوت معنادار بود. در بقیه متغیرهای دموگرافیک تفاوت معناداری در بین میانگین ها مشاهده نشد.

كليد واژگان:  رضايت شغلي، تعهد سازماني و هوش هيجاني


نشریه فرهنگیان یزد منبع اصلی مطلب : نسخه دوم نشریه فرهنگیان یزد منبع اصلی مطلب : گالری نشریه فرهنگیان یزد
برچسب ها : میانگین ,تعهد ,دبیران ,رضایت ,نمونه ,تفاوت ,تعهد سازمانی ,دبیران دبیرستان ,رضایت شغلی ,تعهد سازماني ,جامعه آماري
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بررسی و مقایسه ی میانگین متغیرهای هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی